Waluta:
PLN
Regulamin sklepu

Opublikowano:

 

 

Regulamin sklepu internetowego ce-partner.pl

 

 

 

 

 

 

 § 1 Strony umowy, zakres działalności
 

1. Sklep internetowy, oferujący sprzedaż towarów na stronie internetowej www.ce-partner.pl zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez CE Partner Rafał Pytlarczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 420/41, NIP: 1130703172, REGON 011862983, zwany dalej "Sprzedającym". Druga strona umowy dokonująca zakupu za pośrednictwem Sklepu zwana jest w dalszej części Regulaminu "Klientem".

2. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są fabrycznie nowe.

4. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest terytorium Polski.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Sklep ma prawo nie przyjąć zamówienia, o czym Klient będzie informowany niezwłocznie z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych na jego stronie rejestracyjnej, bądź w formularzu zamówienia. Dotyczy to w szczególności Klientów, którzy wcześniej nie wywiązali się z zawartej ze Sprzedającym umowy, w tym nadużywali uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, bądź złożyli zamówienie w sposób odbiegający od warunków określonych przez Sprzedającego w zaproszeniu do zawarcia umowy, aktualnym na dzień złożenia zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 2 Zawarcie umowy
 

1. Treść strony internetowej www.ce-partner.pl i jej wszystkich podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.ce-partner.pl, przy użyciu poczty elektronicznej e-mail, faksu lub drogą listową. Zamówienia można składać również telefonicznie pod numerem telefonu 882 000 324 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

3. Złożenie zamówienia w Sklepie www.ce-partner.pl oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Przy zamówieniach telefonicznych Klient każdorazowo potwierdza, że udostępniono mu treść Regulaminu przed zawarciem umowy.

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

5. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane przez Sprzedającego. Jeżeli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają błędy, w szczególności w opisie towaru, cenie (rażąco odbiega od cen rynkowych), druku lub błędy techniczne w przekazie, Sprzedający jest uprawniony do złożenia na ogólnych zasadach oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, co dotyczy istotnych błędów co do treści czynności prawnej, a także do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania produktu Klientowi, co dotyczy pozostałych błędów, o ile zostały one wywołane przez Klienta (nawet w sposób niezawiniony), albo były mu wiadome, bądź mógł je z łatwością zauważyć, w szczególności poprzez porównanie z propozycjami innych sprzedawców internetowych. W przypadku uchylenia się przez Sprzedającego od skutków oświadczenia woli o przyjęciu zamówienia, albo odstąpienia od umowy, strony dokonają zwrotu tego, co sobie świadczyły w jej wykonaniu. Powyższe nie dotyczy oczywistych omyłek pisarskich, które nie wpływają na treść zawartej przez strony umowy, która winna być interpretowana w sposób odpowiadający zgodnemu zamiarowi obu stron i celowi jej zawarcia.

6. Sprzedający jest uprawniony do przyjęcia oferty Klienta w ciągu 1 dnia roboczego, przesyłając potwierdzenie zamówienia. Brak potwierdzenia w tym terminie powoduje, że umowa nie zostaje zawarta. Potwierdzenie zamówienia - niezależnie od formy w jakiej złożono samo zamówienie - może zostać wysłane tylko pocztą elektroniczną e-mail.

7. Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.

8. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia jeśli w terminie, o którym mowa w §2 ust. 6, stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 3 Ceny i opis produktów
 

1. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego, co nie dotyczy ustawowych wyjątków od tej reguły.

3. Koszty dostawy na terenie Polski będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie składania zamówienia; orientacyjne koszty dostawy są określone w tabeli "Koszty dostawy" umieszczonej na stronie internetowej Sklepu, a ich dokładne naliczenie następuje w momencie składania zamówienia.

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która zostanie wysłana klientowi wraz z zamówionym towarem.

5. Wygląd dostarczanego towaru może nieznacznie odbiegać od zdjęcia umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, co dotyczy w szczególności koloru produktów. Sprzedający nie odpowiada za różnice w wyglądzie, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na stronie www.ce-partner.pl, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

6. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie www.ce-partner.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe itp. wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną, aktualną treścią strony Sprzedającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 4 Warunki płatności
 

1. Płatności za zakupione towary realizowane są za pobraniem lub jako przedpłata (przelew bankowy, przekaz pocztowy).

2. W przypadku zmiany danych na fakturze lub adresu dostawy (gdy towar opuścił magazyn) Sprzedający pobiera opłatę w wysokości kosztów ponownej dostawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 5 Prawo odstąpienia od umowy
 

1. Klient indywidualny (konsument) ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póź. zm.).

2. Termin dla wykonania prawa odstąpienia od umowy wynosi 10 dni od daty dostarczenia Klientowi towaru. Prawo odstąpienia nie dotyczy w szczególności nagrań audiowizualnych, jak również zapisanych na nośnikach programów komputerowych – po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania.

3. Aby zwrócić zakupiony w CE Partner produkt należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Towar należy zwrócić z kopią faktury zakupu oraz instrukcją obsługi nie później niż w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, w stanie niezmienionym, w szczególności nie noszącym śladów użytkowania chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania. Zwrot następuje tylko w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, co dotyczy w szczególności towarów opakowanych w sposób umożliwiający ich rozpakowanie bez zniszczenia opakowania, w przeciwnym razie Sprzedający jest uprawniony do potrącenia z ceny kosztów ponownego opakowania. W czasie biegu terminu 10 dni na odstąpienie od umowy, niezależnie od dalej idących warunków gwarancji, Klient jest zobowiązany do szczególnej pieczy nad towarem. W szczególności, nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w zakupionych towarach, np. usuwania plomby, numeru seryjnego lub innych porównywalnych zabezpieczeń, jak również naklejonej folii ochronnej, a także rejestrowania produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie dodatkowych świadczeń, o ile nie jest to niezbędne dla sprawdzenia towaru i jego normalnej eksploatacji.

7. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm ) Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje od Sprzedającego fakturę korygującą (oryginał i kopię). Podpisaną kopię faktury korygującej należy odesłać do Sprzedającego, który w ciągu 5 dni od jej otrzymania zwróci na podane przez Klienta konto bankowe, albo w inny, indywidualnie uzgodniony z Klientem sposób, cenę zakupionego towaru. Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin ten ulega przedłużeniu. Jeżeli stan lub jakość towaru ulegnie pogorszeniu ponad zmiany konieczne w granicach zwykłego zarządu, bądź towar zaginie, Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.

8. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru, w szczególności koszty dostawy, ponosi Klient. Klient jest zobowiązany do starannego zapakowania (niezależnie od oryginalnego opakowania produktu, w którym został mu on dostarczony) i zabezpieczenia zwracanego Sprzedającemu towaru, ponosząc na zasadach ogólnych odpowiedzialność za jego utratę lub uszkodzenie podczas transportu. Miernikiem staranności wykonania obowiązku, o którym mowa, będzie oryginalny sposób zapakowania i zabezpieczenia towaru, jaki został dostarczony Klientowi. Na wypadek szkody transportowej Klient zobowiązany jest ubezpieczyć produkt na czas wysyłki zwrotnej do CE Partner (przez zadeklarowanie wartości przesyłki przy nadawaniu jej firmie kurierskiej).

9. Zwrotowi na rzecz Klienta - w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie - podlegają należności, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271). Zwrotowi nie podlega wartość uiszczonych przez Klienta świadczeń dodatkowych, w szczególności koszty dostawy towaru i ubezpieczenia(w tym przesyłki w wybrany przez Klienta sposób), jak i opłata za wybraną formę płatności.

10. Na wypadek rażących nadużyć w korzystaniu przez Klientów z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa, Sprzedający zastrzega sobie możliwość oceny takich przypadków pod kątem przesłanek z art. 5 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 6 Warunki dostawy
 

1. Dostawa towaru nastąpi poprzez wysyłkę towaru z magazynu na podany przez klienta w zamówieniu adres. Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że wyraźnie pisemnie (mailem lub faksem) uzgodniono inaczej.

2. Klient może odebrać zamówiony towar osobiście w biurze firmy (Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 420/41), po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. W przypadku odbioru osobistego nie pobierana jest żadna opłata. Zamówienie należy złożyć za pośrednictwem działu obsługi klienta (telefon, e-mail) lub przez stronę internetową ce-partner.pl wybierając punk odbioru osobistgo. Płatność za towar można uregulować przed odbiorem towaru (przelew) lub w trakcie odbioru (tylko gotówka, płatność w miejscu odbioru jest możliwa ale wyłącznie z równo odliczoną kwotą). O możliwości odebrania zamówionego towaru Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub emailem. W celu odbioru towaru należy przedstawić ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dane identyfikujące zamówienie (nazwisko i imię Zamawiającego lub numer zamówienia) oraz upoważnienie, w przypadku odbioru towaru przez inną osobę niż Zamawiający.

3. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy lub przekaz pocztowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia, a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia oraz numer klienta.

4. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej kwocie w terminie 7 dni, umowa (zamówienie i jego potwierdzenie) przestaje obowiązywać - w takim przypadku konieczne jest ponowne złożenie zamówienia. Jeśli jednak Klient uiścił przedpłatę z opóźnieniem, Sprzedający może zrealizować pierwotne zamówienie, przy czym obowiązującym terminem dostawy jest termin realizacji zamówienia liczony od daty wpływu przedpłaty na rachunek Sprzedającego.

5.Czas realizacji zamówienia obejmuje czas obsługi systemowej i logistycznej w centrali, przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu do Klienta, przy czym naszym założeniem jest, żeby produkty były jak najszybciej gotowe do wysyłki. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze. W przypadku dostępności towarów w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 4 do 7 dni roboczych. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu.

6. Dostępność towarów i orientacyjne terminy ich wysyłki ustalane są na podstawie danych elektronicznej bazy. Termin ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż łącznie do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez jego dostawców.

7. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych.

9. W przypadku zwłoki w dostawie, Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy, pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego na piśmie, bądź pocztą elektroniczną o zwłoce i wyznaczenia mu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 21 dni, liczonego od daty otrzymania zawiadomienia przez Sprzedającego.

10. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający – z zastrzeżeniem § 7 niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 7 Szkody powstałe podczas transportu
 

1. W sytuacji, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, Klient jest zobowiązany sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki. W protokole tym daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu muszą być jednakowe. W przypadkach kiedy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, daty będą rozbieżne, protokół będzie niekompletny itp. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i reklamację w firmie transportowej. Jeśli protokół szkody zostanie spisany prawidłowo, reklamację w firmie transportowej składa Sprzedający, a Klient otrzymuje wymieniony towar lub zwrot gotówki. Klient ma również możliwość odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim przypadku jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego.

2. Klient, który zaniechał obowiązków, o których mowa w ust. 1, przejmuje ryzyko zakupu uszkodzonego towaru i nabywa produkt w takim stanie, w jakim go otrzymał. Reklamacje związane z uszkodzeniami mechanicznymi, powstałymi w czasie transportu, bez prawidłowo wypełnionego protokołu szkody oraz bez opakowania fabrycznego mogą być rozpatrywane przez Sprzedającego odmownie.

3. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je niezwłocznie przewoźnikowi
w trybie ust. 1, zdanie drugie i jednocześnie zwrócić się bezpośrednio do Sprzedającego na adres mailowy conrad@ce-partner.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 8 Prawo własności
 

1. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania zapłaty za towar przez Klienta.
2. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 9 Rękojmia i gwarancja
 

1. CE Partner udziela na sprzedawane przez siebie produkty 24-miesięcznej gwarancji. Jeżeli producent udziela dłuższej gwaracji (gwaracja producenta) roszczenia gwarancyjne po upływie 24 miesięcy należy kierować bezpośrednio do producenta.

2. Towar odesłany do naprawy należy starannie zapakować, aby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu.

3. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów prowadzących działalność gospodarczą, czyli nie będących Konsumentami mogą wystąpić obostrzenia dotyczące okresu i warunków gwarancji sprzedawcy, w szczególności termin zgłoszenia reklamacji oraz obowiązku badania rzeczy przy odbiorze.

5. Podstawą do wykonania usługi gwarancyjnej w CE Partner jest faktura VAT.

6. Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z Działem Obsługi Klienta drogą mailową: conrad@ce.com.pl  lub telefonicznie 882 000 324.

7. W przypadku, gdy wada sprzętu stanowiąca przedmiot reklamacji jest usuwalna, obowiązki gwarancyjne wykonywane będą w drodze naprawy gwarancyjnej.

8. W przypadku gdy wada sprzętu zgłaszana z tytułu gwarancji sprzedawcy jest nieusuwalna lub jej usunięcie jest nieuzasadnione względami ekonomicznymi, wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi według wyboru sprzedawcy - poprzez wymianę produktu na nowy, tego samego rodzaju bądź poprzez zwrot Kupującemu ceny sprzedaży wadliwego produktu z jednoczesnym przeniesieniem przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy własności Sprzętu (odstąpienie od umowy), lub poprzez obniżenie ceny towaru w wysokości proporcjonalnej do utraty walorów ekonomicznych, funkcjonalnych lub estetycznych produktu, spowodowanej wadą.

9. Wady Sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Sprzedawcę. W przypadku konieczności przesłania sprzętu do innego, specjalistycznego serwisu, bądź wykonania czasochłonnych badań i analiz, w szczególności poza granicami kraju, okres naprawy może zostać wydłużony o kolejnych 45 dni roboczych.

10. Gwarancją sprzedawcy nie są objęte:
- konserwacje przewidziane w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny
  podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany materiałów eksploatacyjnych,
– uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją,
– uszkodzenia spowodowane wypadkami, wyładowaniami atmosferycznymi,
– uszkodzenia mechaniczne,
– uszkodzenia spowodowane przez nieautoryzowany serwis,
– uszkodzenia spowodowane stosowaniem nieoryginalnych części zamiennych,
– uszkodzenia produktu ze zniszczonym, usuniętym lub nieczytelnym numerem seryjnym produktu,
– roszczenia z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile sa one zgodne z podanymi przez    
  producenta,
– przewody połaczeniowe, wtyki i gniazda, baterie.

11. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U Nr 141, poz.1176 z późn. zm.) żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r Nr 22 poz 271 z poźn. zm.) oraz ustawy z  dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141 poz 1176 z poźn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 10 Koszty naprawy / kosztorys szacunkowy
 

Jeżeli klient odeśle towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, przy czym towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią lub odpowiedzialnością za niezgodność z umową, koszty diagnostyki i inne konieczne koszty pokrywa w całości Klient. Powyższe nie dotyczy Klientów indywidualnych (konsumentów), którzy ponoszą w takich przypadkach odpowiedzialność na zasadach ogólnych za poniesione przez Sprzedającego szkody wynikłe z braku staranności w formułowaniu roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową, bądź gwarancji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 11 Oprogramowanie


1. Przy zakupie oprogramowania klient otrzymuje nośnik danych (CD-ROM, dyskietka itp.), stosowne dokumenty i licencję na używanie oprogramowania zgodnie z wytycznymi producenta, z którą zobowiązany jest – przed przystąpieniem do użytkowania programu – szczegółowo się zapoznać.

2. Klient akceptuje warunki licencji przy pierwszym użyciu oprogramowania. Oprogramowanie pozostaje intelektualną własnością licencjodawcy. Wszystkie nazwy towarów i marek oraz znaki firmowe użyte w Sklepie lub na jego stronach internetowych są własnością producentów. Przy używaniu dostarczonych towarów należy przestrzegać praw ochrony, które przysługują osobom trzecim.

3. Obowiązują odpowiednie postanowienia odnośnie roszczeń z tytułu powstania wad wobec danego producenta oprogramowania. Klient musi pozasądownie podjąć próbę skłonienia producenta oprogramowania do przejęcia roszczeń.

4. Klient jest zobowiązany do odpowiedniej ochrony przed utratą danych. Instalacja nowego oprogramowania lub zmiana już zainstalowanego niesie ze sobą ryzyko utraty danych, dlatego klient musi przed każdą nową instalacją lub wprowadzeniem zmian do oprogramowania już istniejącego podjąć kroki zabezpieczające go przed utratą danych.

 

 

 

 

 

 

 § 12 Odpowiedzialność za oprogramowanie i nośniki pamięci
 

Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody bezpośrednie ani pośrednie spowodowane przez oprogramowanie zakupione za pośrednictwem Sklepu, w tym za utratę danych, z wyjątkiem odpowiedzialności z winy umyślnej. Klient ma obowiązek zatroszczenia się o zabezpieczenie swoich danych. Dotyczy to również urządzeń pamięci zakupionych w Sklepie (komputery, notebooki, nośniki pamięci itp.).

 

 

 

 

 

 

 § 13 Ochrona danych osobowych
 

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę CE Partner danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.ce-partner.pl, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów CE Partner, jak w szczególności:
* marketing bezpośredni własnych produktów lub usług CE Partner,
* dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej)

3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust. 1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez CE Partner.

4. Szczegółowe uregulowania, informacje i pouczenia związane z ochroną danych osobowych Klienta znajdują na stronie internetowej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 § 14 Pozostałe klauzule


1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia umowy zachowują swoją skuteczność.

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji zakupów za pośrednictwem Sklepu Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, w ciągu 30 dni od daty zaistnienia sporu, potwierdzonego zgłoszeniem pisemnym. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w tym terminie, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo sądu powszechnego.

3. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje nas także do przyjęcia zużytego sprzętu (towar tego samego rodzaju co zakupiony
w naszym sklepie oraz w takiej samej ilości) od naszych Klientów. Klient może odesłać sprzęt na własny koszt na adres Sklepu
po uprzednim poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta
o podanie placówki w Państwa okolicy, która zajmuje się bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15 Obowiązujące prawo

W przypadku zawierania i wypełniania umów obowiązuje prawo polskie.